Huurvoorwaarden

Dorpsstraat 19
5768 CD Meijel
Tel. 0774661031

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten door of namens Lasergameindepeel.nl geëxploiteerd.

Artikel 2. AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de activiteiten, geëxploiteerd door Lasergameindepeel.nl geschiedt voor risico van de deelnemer.
 • Betreden van de locaties van Lasergameindepeel.nl door bezoekers, toeschouwers en begeleiders geschiedt voor eigen risico. Er mogen bij het betreden van het Lasergameindepeel.nl geen voorwerpen meegenomen worden die gevaar op kunnen leveren voor deelnemers, andere personen of flora & fauna.
 • De organisatie Lasergameindepeel.nl is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisatie Lasergameindepeel.nl kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in de verkeerde geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 3: GARANTIE

 • Lasergameindepeel.nl staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht; één en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Lasergameindepeel.nl al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering. 


Artikel 4. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan lasergame in de Peel (transport in DAF legertruck en Spel) geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
 • Lasergame in de Peel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg van deelname aan een door Lasergame in de Peel georganiseerde activiteit.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Lasergame in de Peel is beperkt tot het bedrag van de door de Lasergameindepeel.nl verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is Lasergameindepeel.nl niet aansprakelijkheid voor enige schade.
 • Lasergameindepeel.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Lasergameindepeel.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten in strijd met de instructies van Lasergameindepeel.nl of haar instructeurs, c.q. fouten die toe te rekenen zijn aan de deelnemer.
 • Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers komen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, voor rekening van de opdrachtgever.
 • Lasergameindepeel.nl is nimmer aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor vermissingen, beschadigingen en diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Lasergameindepeel.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering.


Artikel 5. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN

 • De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisatie.
 • De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard voor bestemd is. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik te geven zonder toestemming van een vertegenwoordiger van de organisatie Lasergameindepeel.nl. De deelnemer stelt de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van materiaal. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde overdragen aan een vertegenwoordiger van de organisatie Lasergameindepeel.nl en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon mogelijk.
 • De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteiten in Lasergameindepeel.nl in sterkte mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door een vertegenwoordiger van Lasergameindepeel.nl van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten, zonder restitutie van de entreekosten.
 • De deelnemer is niet onder invloed van drugs, alcohol, medicijnen of andere verdovende middelen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid.
 • Indien de deelnemer de leeftijd van 13 jaar nog niet heeft bereikt, dient hij/zij ten alle tijden vergezeld te worden door een meerderjarige welke aanwezig dient te zijn op het terrein van Lasergameindepeel.nl.
 • Lasergamen is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en groter dan 1.20m. Zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsklachten zoals epilepsie moeten voor zichzelf inschatten of de activiteit voor hen geschikt is. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen
 • De deelnemer wordt aanbevolen tot het dragen van dichte schoenen. Sandalen, slippers , klompen en crocs worden sterk afgeraden en zijn op risico van deelnemer. 
 • Lasergameindepeel.nl behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Hieronder valt ook misbruik van het brandalarm en schade aan brandpreventiemiddelen. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.
 • De borg bedraagt per geweer €50,00 met een maximum van €250,00 per reservering. En deze wordt voldaan alvorens de activiteit begint.
 • De DAF Truck wordt enkel bestuurd door vertegenwoordigers van de organisatie Lasergameindepeel.nl. Het besturen van de truck is verboden voor deelnemers.


Artikel 6: ALGEMENE BEPALINGEN

 • Alvorens de deelnemer deel neemt aan de activiteiten dienen deze een praktische instructie en veiligheidsdemonstratie van een medewerker van Lasergame in de Peel gevolgd te hebben. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
 • De maximale speeltijd is de tijd waarvoor is afgerekend.
 • De tijd die in de bevestiging van uw reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het door u gereserveerde spel. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om minimaal tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan Lasergame in de Peel niet garanderen dat het gemiste spel op een ander tijdstip kan worden ingehaald.
 • Lasergame in de Peel houdt zich het recht voor om fotografische of anderen opnamen die tijdens de uitvoer van de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hier tegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend bij de organisatie.
 • Het Laserpistool wordt met een volle accu afgeleverd aan de deelnemer. 


Artikel 7: EIGEN RISICO 

 • Lasergame in de Peel houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Het meebrengen van waardevolle spullen geschiedt op eigen risico. Er zijn geen kluisjes aanwezig. In de Daf Legertruck is plaats om tassen, jassen e.d. achter te laten.


Artikel 8. SCHADE / VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF

 • Lasergameindepeel.nl heeft het recht om kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de opdrachtgever te verhalen
 • Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:
  • Kleding: €50,-
  • Lasergeweer: €100,-
  • Bekleding DAF Truck: €150,-


Artikel 9. LASERGAME IN DE PEEL OP LOCATIE / VERHUUR MATERIALEN

 • Lasergameindepeel.nl is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.
 • De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit weer in de oorspronkelijke staat over te dragen aan Lasergameindepeel.nl.
 • Bij vermissing en/of schade aan materialen heeft Lasergameindepeel.nl het recht om de kosten op de opdrachtgever te verhalen. Schade en/of vermissing dient direct aan Lasergameindepeel.nl te worden gemeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.
 • Lasergameindepeel.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (locaties) door het gebruik van onze verhuurde materialen.
 • De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten noodzakelijk kunnen zijn.
 • Voor lasergame op een eigen locatie van de klant geldt het hoge BTW tarief 


Artikel 10. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op elke overeenkomst met Lasergameindepeel.nl is Nederlands recht van toepassing.